ПРО ШКОЛУ

Програма розвитку 2017-2022

І. ВСТУП    

1.1. ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ГІМНАЗІЇ, ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ, ОБҐРУНТУВАННЯ  ЇЇ  РОЗРОБКИ

Програма розвитку Запорізької суспільно-гуманітарної гімназії №27 Запорізької міської ради Запорізької області на 2017-2022 роки  (далі – Програма) розроблена відповідно до:

 • Конституції України
 •  Закону України № 2145-VІІІ «Про освіту», прийнятий Верховною Радою України 5 вересня 2017 року.
 • Розпорядження Кабінету міністрів України від 14 грудня 2016 року №988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.
 • Державні стандарти початкової, базової та повної загальної середньої освіти
 • Інші нормативні акти

Підставами для розробки Програми є завершення терміну дії Програми розвитку гімназії на 2012-2016 роки та необхідність продовження програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку освітньої системи гімназії з урахуванням досягнутого в результаті виконання зазначеної попередньої програми, а також сучасних стратегічних завдань освітньої сфери в межах впровадження Концепції Нової української школи.

Програма визначає концептуально головну мету і завдання розвитку освітньої системи гімназії на період 2017-2022 років, конкретизує шляхи, механізми, терміни  та перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань. Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в місті, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти гімназії. Програма передбачає взаємодію з діючими регіональними і міськими програмами з питань загальної середньої освіти.

Структурна побудова Програми заснована на принципі комплексності, а саме: зміст підрозділів програми (комплексно-цільові підпрограми) не є для кожного підрозділу Програми  автономно самодостатнім і вичерпним, усі  підрозділи взаємопов‘язані, взаємозумовлені, взаємодоповнюючі і мають розглядатися лише комплексно у своїй цілісності і спрямованими на досягнення кінцевої мети.

Програма є нормативним документом, який фіксує стан освітньої ситуації в гімназії на 2017 рік, досягнення та проблеми, зорієнтована на розвиток системи середньої освіти району з урахуванням профільності закладу, місцевих соціально-економічних, культурних, демографічних та  інших особливостей, реалізує механізм розвитку, визначає основні кінцеві результати, критерії розвитку, реалізує питання розвитку, віднесені до повноважень адміністрації закладу відповідно до законодавства про освіту.

Програма розвитку освітньої системи гімназії охоплює діяльність всіх підрозділів закладу, які забезпечують одержання дитиною шкільного віку загальної середньої освіти. Програма  визначає освітню стратегію розвитку системи  освіти гімназії на 2017-2022 роки, яка базується на принципі дитиноцентризму.

Програма розвитку призначена для визначення перспективних напрямків розвитку гімназії на основі логічного й критичного осмислення діяльності за останні роки.

В ній зумовлені тенденції змін в школі, які характеризують головні напрямки розвитку з метою оновлення змісту і організації навчально-виховного  процесу і управління на основі інноваційних процесів.

Програма розроблена на основі проблемно-орієнованого аналізу і є системним документом, який описує модель навчального закладу, визначає орієнтири та критерії для прийняття рішень на основі сучасних підходів освітнього менеджменту.

Програма розроблена педагогічним  колективом гімназії і адміністрації закладу у складі:

 1. Гашенко Л.Д. – директор гімназії;
 2. Прилепська В.В. – заступник директора гімназії з НВР;
 3. Ленченко О.В. – заступник директора гімназії з НВР;
 4. Діденко Л.П. – заступник директора гімназії з ВР.

Програма обговорювалась та погоджувалась на засіданні педагогічної ради гімназії.

1.2.  МЕТА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ГІМНАЗІЇ,

ЇЇ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

МЕТОЮ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ Запорізької суспільно-гуманітарної гімназії № 27 є інноваційний розвиток у процесі використання засад сучасного освітнього менеджменту, підвищення результативності діяльності за всіма напрямками в межах реалізації Концепції НУШ щодо реалізації компетентнісноспрямованої освітньої парадигми.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ:

 • освіта – пріоритетна сфера соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства;
 • спрямована на розвиток 10 ключових компетентностей навчання і наскрізних вмінь;
 • забезпечення інноваційного розвитку навчально-виховного процесу.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДОСЯГНЕННЯ КІНЦЕВОЇ МЕТИ:

 • оптимальна організація навчально-виховного процесу на основі інноваційного інформаційно-технологічного розвитку;
 • розвиток креативного потенціалу учнів;
 • удосконалення виховної системи гімназії;
 • формування фізично здорової особистості;
 • постійне підвищення якості педагогічної діяльності.

          РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЯГНЕННЯ КІНЦЕВОЇ МЕТИ:

 • кадровий ресурс;
 • інформаційний ресурс;
 • технологічний ресурс;
 • нормативно-правовий ресурс;
 • ресурс часу.
  • ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ

Для успішної діяльності програми розвитку гімназії визначаються її загальні принципи.

1. Принцип реалістичності. Програма побудована як проект руху від реально досягнутих на сьогодення результатів розвитку. Запланований на перспективу результат з усіх напрямків має певну крапку відліку – стан на сьогодення. Зміст Програми максимально враховує вплив на її виконання наших реальних факторів соціального середовища. Ці реалії ставлять певні перепони стратегічним ідеям та задумам, потребують прагматизму в керівництві. Програма в своїй діяльності орієнтована на те, що можливо практично реалізувати за наступні п’ять років.

 • Принцип комплексності.  Програма охоплює всі основні напрямки розвитку гімназії через реалізацію підпрограм: розвиток матеріально – технічної бази, удосконалення змісту освіти, соціально – педагогічна робота зі школярами, організація їх соціального захисту, удосконалення науково – методичного забезпечення, всебічну роботу з педагогічними кадрами та стимулювання педагогічної творчості,  фінансове забезпечення розвитку. Програма також містить питання, які відображають керівництво реалізацією самої програми.
 • Принцип варіативності. Програма має відкритий характер і може змінюватися в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в місті, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти гімназії. Програма повинна передбачати всі ситуативні впливи, але найбільш реальною є стратегія повільного розвитку.
 • Принцип партисипативності. У процесі планування функціонування і розвитку гімназії активну участь беруть замовники та споживачі освітніх послуг.

Інформаційна картка гімназії №27

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ЗАПОРІЗЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ГІМНАЗІЇ№27 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Комунальний заклад загальної середньої освіти – Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія№27 Запорізької міської ради Запорізької області є правонаступником всіх прав та обов’язків Освітнього комплексу «Гімназія №27» відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.11.2005 № 425/77 «Про затвердження та реєстрацію Статуту Запорізької суспільно-гуманітарної гімназії №27 Запорізької міської ради Запорізької області».

  Поштова адреса:                              69005, м. Запоріжжя Бульвар Центральний, 15-А тел. (061)226-85-41
e-mail:                                                ogg27@ukr.net
Веб-сайт:                                          gimnasiya27.at.ua
Свідоцтво: «Про державну реєстрацію юридичної особи» Серія АОО №204669, видане 24.09.1998р., номер запису 1 103 120 0000 010886, ідентифікаційний код юридичної особи 26316321, місце проведення державної реєстрації – Виконавчий комітет Запорізької міської ради  
 
Довідка: АА № 708385 з єдиного державного реєстру                      Підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), Видана головним управлінням статистики у Запорізькій області
Ліцензія на провадження освітньої діяльності Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.03.2018 №90-л «Про видачу Запорізькій суспільно-гуманітарній гімназії №27 Запорізької міської ради Запорізької області ліцензії на провадження освітньої діяльності»
Дата і результати останнього планового заходу державного нагляду (контролю)   10.02.2014-24.02.2014 «Атестовано з відзнакою» (Наказ департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради від 12.03.2014 №134р «Про підсумки державної атестації Запорізької суспільно-гуманітарної гімназії№27 Запорізької міської ради запорізької області»
Профіль навчання Правовий та економічний
Мова викладання: Українська, російська
Мережа класів та середня наповнюваність 553 учня 21 класСередня наповнюваність 26,3
Кадровий склад 45  педагогічних працівника: з них 35 (1 сумісник) – вчителів , 4 – адміністрація, 1 – психолог, 1 – соціальний педагог, 1 – бібліотекар, 1 – педагог організатор, 2 – вихователі ГПД. «спеціаліст вищої категорії» – 23
  «спеціаліст першої категорії» – 5
  «спеціаліст другої категорії» – 9
  «спеціаліст» – 8 Середній вік  – 40-45 років
Наші досягнення Щорічні командні перемоги у Всеукраїнських учнівських олімпіадах всіх рівнів, конкурсі-захисті МАН, програмі обміну майбутніх лідерів «FLEX»: з правознавства, української мови, економіки, російської мови, географії, історії, інформатики, англыйськоъ мови, фізичної культуриУспішна соціальна адаптація випускників гімназії зі вступом до вищих навчальних закладів України та зарубіжжя на рівні не нижче 90%. З них 50%  – за профілем навчанняЩорічні перемоги шкільного ансамбля «Дивоспів» у Міжнародних та міжрегіональних конкурсах патріотичної пісніШкільний музей Бойової слави має звання «Зразковий музей»Якісна та системна науково-методична робота:Презентація перспективного педагогічного досвіду на міському, обласному та Всеукраїнському рівняхПублікації досвіду у фахових виданняхУчасть у Міжнародних та Всеукраїнських фахових конференціях, виставках тощо
Наші резерви Оновлення матеріально-технічного забезпечення у відповідності до сучасних вимог Нової української школи в частині розумного пристосування освітнього середовища
Догори