ПРОЗОРІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ

СТАТУТ

СТАТУТ

І. Загальні положення

1.1. Статут ЗАПОРІЗЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ГІМНАЗІЇ №27 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ є новою редакцією Статуту ЗАПОРІЗЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ГІМНАЗІЇ №27 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ,  затвердженого та зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.11.2005 № 425/77.

Після державної реєстрації даного статуту попередня реєстрація втрачає чинність.

1.2. Місце знаходження ЗАПОРІЗЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ГІМНАЗІЇ №27  ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ: 69005, м. Запоріжжя, бульвар Центральний, буд.15-а.

1.3. ЗАПОРІЗЬКА СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ №27 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – гімназія) є юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунки в органах управління Державної казначейської служби України у м. Запоріжжі Запорізької області, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

Повна назва: ЗАПОРІЗЬКА СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ №27 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочена назва: Гімназія № 27.                        .

          1.4. Засновником і власником гімназії є територіальна громада в особі Запорізької міської ради. За дорученням засновника департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради є органом управління майном закладу.

1.5. Головною метою гімназії  є  забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти, що доповнюється  змістом, методами, формами навчання,  допомагає у формуванні наукового світогляду і національної самосвідомості учнів, активізує роботу з пошуку і навчання здібних та обдарованих дітей, а також сприяє реалізації профільної освіти, необхідної для подальшого професійного самовизначення особистості.

1.6. Гімназія в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.7. Головними завданнями гімназії є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну серед­ню освіту через  надання  загальноосвітньої та профільної підготовки суспільно-гуманітарного напрямку не нижче від державних стандартів, що забезпечують в подальшому здобуття вищої освіти;
 • виховання громадянина України, поваги до народ­них традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цін­ностей українського народу та інших народів і націй, шанобливого ставлення до родини;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, науко­вого світогляду; формування креативного мислення особистості, здатної до самовизначення та самореалізації;
 • реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування полі­тичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я ін­ших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та пси­хічного здоров’я учнів (вихованців);
 •  впровадження нового змісту освіти через використання інноваційних методів і форм навчання.

1.8. Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. Гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • збереження життя та здоров’я дітей;
 • дотримання безпечних умов навчально-виховної діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. У гімназії навчання відбувається російською мовою, запроваджено правовий та економічний профілі навчання. За умови відповідного соціального запиту та ресурсного забезпечення можливе відкриття інших профілів навчання у старшій школі.

1.11. Гімназія згідно з діючим законодавством та в межах коштів, виділених на утримання закладу, має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником або за його дорученням департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани згідно з чинним законодавством;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • бути розпорядником рухомого і нерухомого майна на правах оперативного управління згідно з законодавством України та власним статутом з дозволу власника;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 • встановлювати форму для учнів у відповідності до наказу Президента України від 12.06.1996 № 417/95 “Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти”;  
 • надавати додаткові освітні послуги;
 • визначати контингент учнів.

1.12. У гімназії створюються та функціонують:

 • психологічна і соціальна служби;
 • медична служба;
 • дитячі об’єднання.

1.13. Форми організації методичної роботи у гімназії визначаються щорічно наказом директора гімназії.

1.14. Взаємовідносини з юридичними і фізичними особами у гімназії визначаються згідно з чинним законодавством України, угодами, що укладені між ними.

1.15. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у гімназії організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

1.16. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у гімназії здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28.10.2002 №1/9-472 «Про застосування Закону України «Про загальну середню освіту» щодо розширення мережі та організації навчально-виховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах», за рішенням місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування може встановлюватися менша наповнюваність класів, груп.

          1.17. Класи у гімназії формуються за погодженням з територіальним відділом освіти, молоді та спорту Орджонікідзевського району управління освіти і науки департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради (далі – територіальний відділ освіти, молоді та спорту Орджонікідзевського району) згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до гімназії та затверджуються щорічно рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради.

1.18. У гімназії для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Організація роботи груп продовженого дня здійснюється відповідно до Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього гімназії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1121.

1.19. Організаційна структура гімназії є трьохступеневою (І ступень – 1-4 класи, ІІ ступень – 5-9 класи, ІІІ ступень – 10-11 класи). Структура гімназії визначається дотриманням принципів наступності, системності, диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, забезпечує відповідність мети навчання, виховання і розвитку учнів у кожному віковому періоді, їх психологічним, фізіологічним та віковим особливостям.

1.20. Школа першого ступеню навчання створена з метою надання кожному учневі відповідно до ступеня навчання, потенціалу кожної дитини, її здібностей і інтересів можливості продовження навчання в класах гімназії, спираючись на завдання освіти, напрямки роботи гімназії, пов’язані зі створенням умов для розвитку дитини, які сприяють більш повній реалізації її особистого інтелектуального потенціалу, створення соціально-психологічних умов для успішного навчання і психологічного розвитку дитини в ситуаціях шкільної взаємодії.

          1.21. Головними завданнями школи першого ступеню є:

 • забезпечити досягнення кожним учнем максимального рівня освіченості, відповідно до ступеня освіти, потенціалу школяра, потребам його особистісного розвитку;
 • забезпечити індивідуальний розвиток, найбільш повне задоволення інтересів та здібностей учнів, розвиток їх творчої активності в різних видах урочної та позаурочної діяльності;
 • організувати систематичне відстеження психолого-педагогічного статусу школяра, перспектив його розвитку протягом навчання в школі першого ступеня;
 • створити спеціальні соціально-психологічні умови для розв’язання проблем навчання, спілкування та психологічного стану учнівських колективів та конкретних учнів.

1.22. В гімназії в школі другого ступеню вивчаються пропедевтичні курси правового та економічного профілів навчання, а також продовжується поглиблене вивчення іноземної мови. З 8-го класу вивчаються поглиблені предмети: правознавство, історія, математика, економіка. Старша школа – профільна.

1.23. У гімназії забезпечується науково-теоретична, гуманітарна, загальнокультурна підготовка обдарованих і здібних дітей на основі поглибленого і профільного вивчення окремих предметів (іноземних мов, правознавства, історії, математики, економіки), відповідно до профільності гімназії. В гімназії навчально-виховний процес поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною роботою, характеризується використанням поряд з традиційними формами і методами навчання і виховання інноваційних педагогічних технологій. У разі необхідності гімназія може працювати в режимі роботи школи повного дня відповідно до чинної нормативної бази.

ІІ. Зарахування учнів до гімназії та їх відрахування

2.1. За гімназією територія обслуговування дітей та підлітків шкільного віку не закріплюється.

2.2. Зарахування учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі згідно з Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл інтернатів), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003р. № 389 з урахуванням нахилів та здібностей дітей і готовності їх до навчання.

Робочі групи з числа педагогічних працівників розробляють Правила конкурсного приймання, що обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради гімназії, схвалюються ними та затверджуються директором гімназії за погодженням з територіальним відділом освіти, молоді та спорту Орджонікідзевського району.

2.3. Керівник гімназії зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до гімназії, її статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.4. Зарахування учнів до гімназії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом її керівника.

Для зарахування учня до гімназії батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до школи III ступеню – документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до гімназії відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.6. Переведення учнів гімназії до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до гімназії заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого гімназії для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до гімназії заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.7. Учні гімназії, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника можуть відраховуватися із гімназії.

За рішенням педагогічної ради гімназії, погодженим з місцевими органами управління освітою, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення статуту допускається відрахування учнів із гімназії та переведення їх до закладу за місцем проживання.

2.8. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради гімназії щодо відрахування дитини з гімназії до місцевого органу управління освітою.

Рішення про відрахування із гімназії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відповідного органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

                             ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Навчально-виховний процес у гімназії здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти. У робочому навчальному плані гімназії з урахуванням обраних  профілів навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у гімназії забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану.

3.2. Робочий навчальний план гімназії погоджується територіальним відділом освіти, молоді та спорту Орджонікідзевського району, затверджується департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.

 Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани закладу складаються відповідно до чинної нормативної бази за поданням органу управління освітою, підпорядкованого Запорізькій обласній державній адміністрації.

3.3. Гімназія забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.4. Гімназія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.5. Гімназія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.6. Навчально-виховний процес у гімназії здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.  

3.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв гімназія за погодженням з територіальним відділом освіти, молоді та спорту Орджонікідзевського району створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

3.8. Гімназія може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері економіки.

3.9. Навчальний рік у гімназії починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.10. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи) встановлюються гімназією у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом за погодженням з територіальним відділом освіти, молоді та спорту Орджонікідзевського району та департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.

3.11. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.

3.12. Тривалість уроків у гімназії становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням територіального відділу освіти, молоді та спорту Орджонікідзевського району та державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.13. У 5-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану з базових і профільних дисциплін (предметів).

3.14. Гімназія може обирати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

3.15. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після ІІІ та IV уроку) – 20 хвилин.

3.16. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану гімназії з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником.

3.17. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.18. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

4.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу у першому семестрі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу, у другому семестрі оцінювання знань, умінь і навичок учнів другого класу здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.4. Гімназія може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з територіальним відділом освіти, молоді та спорту Орджонікідзевського району. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.5. Оцінки за участь у суспільно-корисній та громадській діяльності учням у гімназії не виставляються.

4.6. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах гімназії завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.  

4.7. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про загальну середню освіту затверджує Кабінет Міністрів України.

4.8. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, вищої школи І-ІІ рівнів акредитації.

4.9. Учням, які закінчили старшу школу (11-й клас) видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

4.10. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.11. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися Похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”, а випускники гімназії – Похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, медалями – золотою “За високі досягнення у навчанні” або срібною “За досягнення у навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускникам гімназії II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

Форми морального і матеріального заохочення за успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу в гімназії встановлюються відповідно до чинного законодавства.

4.12. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів у гімназії.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам гімназії свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти, територіальним відділом освіти, молоді та спорту Орджонікідзевського району, органом управління освітою, підпорядкованим Запорізькій обласній державній адміністрації.

V. Виховний процес у гімназії

5.1. Виховання учнів у гімназії  здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу у гімназії  визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У гімназії забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів гімназії до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна у гімназії дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту гімназії.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

VІ. Учасники навчально-виховного процесу

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу у гімназії є учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, визначаються Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку гімназії.

6.3. Учень – особа, яка навчається і виховується у гімназії.

6.4. Учні гімназії мають гарантоване державою право на:

 • –                  доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у гімназії;
 • –        вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • –        безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • –        користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базами закладу;
 • –        участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • –        отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 • –        перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану гімназії відповідно до чинної нормативної бази;
 • –        участь в роботі органів громадського самоврядування гімназії;
 • –        участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
 • –        повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 • –        захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників гімназії, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.5. Учні гімназії зобов’язані:

 • –        оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • –        підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • –        брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом гімназії, цим статутом;
 • –        дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 • –        виконувати вимоги педагогічних та інших працівників гімназії відповідно до цього статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
 • –        брати участь у різних видах трудової діяльності;
 • –        дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 • –        дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку гімназії;  
 • –        дотримуватися правил особистої гігієни.

 6.6. Учні гімназії залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

 6.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

 6.8. Педагогічним працівником гімназії повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки у гімназії.

 6.9. До педагогічної діяльності у гімназії не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

 6.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних
та інших працівників гімназії, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

 6.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником гімназії і затверджується територіальним відділом освіти, молоді та спорту Орджонікідзевського району.

 Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

 Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом гімназії, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням
вимог законодавства про працю.

 6.12. Керівник гімназії призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти, правилами внутрішнього розпорядку.

 6.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

 Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність гімназії, здійснюється лише за їх згодою.

 6.14. Педагогічні працівники гімназії підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

 За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”, “учитель-методист”, “педагог-організатор–методист” та інші.

 6.15. Педагогічні працівники гімназії мають право:

 • –        самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;
 • –        брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів гімназії та інших органів самоврядування гімназії, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • –        обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • –        проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 • –        проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • –        вносити керівництву гімназії і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 • –        на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • –        об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • –        порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

 6.16. Педагогічні працівники гімназії зобов’язані:

 • –        забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • –        контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • –        нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника гімназії;
 • –        сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;
 • –        виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • –        виконувати статут гімназії, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;
 • –        брати участь у роботі педагогічної ради;
 • –        виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
 • –        готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • –        дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
 • –        постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 • –        виконувати накази і розпорядження керівника гімназії, органів управління освітою;
 • –        вести відповідну документацію.

 6.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

 6.18. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

 6.19. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

 • –        обирати форми навчання і виховання дітей;
 • –        створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • –        звертатися до органів управління освітою, керівника гімназії і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • –        приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності гімназії;
 • –        брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази гімназії;
 • –        на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування гімназії та у відповідних державних, судових органах.

6.20. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

 • –        створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • –        забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту гімназії;
 • –        поважати честь і гідність дитини та працівників гімназії;
 • –        постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей,
  створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • –        виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • –        виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 6.21. У разі невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, гімназія може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб,
у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

VІІ. Управління закладом

7.1. Управління гімназією здійснюється департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, територіальним відділом освіти, молоді та спорту Орджонікідзевського району управління освіти і науки департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.

7.2. Керівництво гімназією здійснює її директор. Керівником гімназії може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш, як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

7.3. Керівник гімназії призначається на посаду та звільняється з посади департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради згідно із законодавством.

 7.4. Керівник гімназії:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • –        організовує навчально-виховний процес;
 • –        забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 • –        відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • –        створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • –        забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 • –        розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
 • –        підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • –        сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;
 • –        забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • –        вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
 • –        контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • –        видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • –        щороку звітує про свою роботу на конференції.

 7.5. Керівник гімназії є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

 7.6. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

 7.7. Педагогічна рада розглядає питання:

 • –        удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • –        планування та режиму роботи гімназії;
 • –        варіативної складової робочого навчального плану;
 • –        переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • –        підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • –        участі в інноваційній та експериментальній діяльності гімназії, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
 • –        морального та матеріального заохочення учнів та працівників гімназії;
 • –        морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
 • –        притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • –        педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

7.8. Органом громадського самоврядування гімназії є конференція його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

7.9. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких категорій:

 • працівників гімназії – зборами трудового колективу;
 • учнів гімназії II-III ступеня – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кількість учасників конференції від працівників гімназії – 33%, від батьків – 33%, від учнів – 33 %. Термін їх повноважень – 1 рік.

Конференції правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної із категорій. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають директор гімназії, голова ради гімназії, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх кількості, батьківський комітет.

Конференція:

 • обирає раду гімназії, її членів і голову, встановлюють терміни їх повноважень;
 • заслуховує звіт директора про роботу, дає йому оцінку відкритим або таємним голосуванням;
 • затверджує основні напрямки вдосконалення діяльності гімназії, розглядає інші найважливіші питання навчально-виховного процесу;
 • приймає рішення про стимулювання праці директора та інших педагогічних працівників.

          7.10. У гімназії за рішенням конференції можуть створюватися і діяти рада закладу, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, положення про які розробляє і затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

          До складу ради гімназії обираються представники педагогічного колективу, учнів школи II-III ступеня, батьків і громадськості. Мета діяльності Ради гімназії, її завдання та принципи діяльності визначаються Примірним положенням про раду загальноосвітнього закладу, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

          Члени піклувальної ради гімназії обираються на конференції. Склад піклувальної ради формується з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

          Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування гімназії, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників. Мета, основні завдання і принципи діяльності піклувальної ради визначаються Примірним положенням про піклувальну раду загальноосвітнього закладу, затвердженим  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

VІІІ. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

8.1. Майно, що закріплено за гімназією, належить їй на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства та не може бути вилученим у неї, якщо інше не передбачено законодавством.

Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Матеріально-технічна база гімназії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інвентар інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

8.3. Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.4. Для забезпечення навчально-виховного процесу із дотриманням діючих нормативних актів база гімназії включає: навчальні кабінети, бібліотеку, комп’ютерний кабінет, спортивну, актову зали, медичний кабінет, їдальню, а також приміщення для навчально-допоміжного персоналу.

8.5. Гімназія має земельну ділянку, де розміщується спортивний майданчик.

8.6. Фінансування гімназії здійснюється за дорученням засновника департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради та територіальним відділом освіти, молоді та спорту Орджонікідзевського району відповідно до законодавства.

8.7. Фінансово-господарська діяльність гімназії проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та інших нормативно-правових актів.

8.8. Фінансово-господарська діяльність гімназії здійснюється на основі її кошторису.

8.9. Джерелами фінансування гімназії є:

8.9.1. Надходження із загального фонду місцевого бюджету, що складаються з коштів, які враховуються в розрахунках міжбюджетних трансфертів згідно з нормативами фінансової забезпеченості, а також у разі необхідності та можливостей бюджету за рахунок надходжень, які не враховуються в розрахунках міжбюджетних трансфертів.

8.9.2. Кошти спеціального фонду місцевого бюджету:

 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • –        доходи від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • –        благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
 • –        інші джерела, не заборонені законодавством.

 8.10. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у гімназії визначається законодавством, нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти. Бухгалтерський облік гімназії здійснюється через централізовану бухгалтерію територіального відділу освіти, молоді та спорту Орджонікідзевського району.

8.11. Гімназія має право згідно із законодавством на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, здавати в оренду майно за згодою власника.

8.12.  Педагогічним працівникам гімназії встановлюються надбавки в розмірі 10% до ставок заробітної плати відповідно до наказу МОНУ від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами, внесенеми наказом МОНУ від 11.06.2007 № 471.

8.13. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28.10.2002 №1/9-472 «Про застосування Закону України «Про загальну середню освіту» щодо розширення мережі та організації навчально-виховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах» за наявності бюджетних та додаткових коштів можливо введення додаткових посад заступників директорів з навчальної (наукової, методичної), виховної адміністративно-господарської роботи, а також методистів, практичних психологів та соціальних педагогів.

8.14. Звітність про діяльність гімназії ведеться відповідно до законодавства.

ІХ. Міжнародне співробітництво

 9.1. Гімназія за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, благодійних фондів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 9.2. Гімназія має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 9.3. Участь гімназії у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

Х. Контроль за діяльністю закладу

 10.1. Державний контроль за діяльністю гімназії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

 10.2. Державний контроль за діяльністю гімназії здійснюють: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері освіти, департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради та територіальний відділ освіти, молоді та спорту Орджонікідзевського району.

 10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю гімназії є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

10.4. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти, за поданням органу громадського самоврядування гімназії або органу управління освітою підпорядкованому Запорізькій обласній державній адміністрації.  

 10.5. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) гімназії з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його власником відповідно до законодавства.

XІ. Реорганізація або ліквідація гімназії

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію гімназії приймає засновник або суд.

11.2. Реорганізація гімназії відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

11.3. Ліквідація проводиться комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління гімназією.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно гімназії, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

Засновник приймає рішення щодо майна закладу, що залишилось.

11.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання гімназії переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України. 11.5. При реорганізації чи ліквідації гімназії учням, які навчаються у ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства України, працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного Кодексу законів про працю України.

Лицензия

Догори