СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ВИХОВНА СИСТЕМА ГІМНАЗІЇ

Виховний процес у Запорізькій суспільно – гуманітарній гімназії №27  Запорізької міської ради Запорізької області здійснюється згідно з програмою «Основні орієнтири виховання  учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 р. № 1243, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.06.2015 року №641.

Виховна система гімназії  – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. Відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.

Пріоритетним у виховній роботі  гімназії  є:

 • реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
 • залучення молоді до національної та світової культури;
 • збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;
 • виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

Для реалізації цих завдань в гімназії розроблено план виховної роботи навчального закладу Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

                Пріоритетні напрямки виховної діяльності

На сьогоднішній день в гімназії  склалася система виховної діяльності, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї, педагогів та учнів, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись.

Зміст виховання:

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • Ціннісне ставлення особистості до людей;
 • Ціннісне ставлення особистості до себе;
 • Ціннісне ставлення особистості до природи;
 • Ціннісне ставлення особистості до мистецтва;
 • Ціннісне ставлення особистості до праці.

    Виховну діяльність спрямовано за принципами:

 • системності;
 • національної спрямованості;
 • гуманізації та демократизації;
 • творчої діяльності;
 • самостійності і самореалізації;
 • врахування інтересів, запитів різних категорій учнів.

   Виховання учнів реалізується в процесі організації:

 • навчально-виховної діяльності;
 • позаурочної та позакласної діяльності;
 • позашкільної освіти;
 • роботи органів учнівського врядування;
 • взаємодії з батьками, державними установами.

   Виховну діяльність спрямовано на виконання завдань:

 • Формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу;
 • Формування духовності й духовної культури; цінностей роду, родини, родинного співжиття, що передбачає бережливе родинне ставлення до дитини, збереження фізичного здоров’я і плекання душі молодого покоління України, розвиток творчої особистості учня, організацію його життя в школі, як у здоровій сім’ї;
 • Розвиток у дітей та молоді допитливості, інтелекту, кмітливості, потреби у творчому оволодінні знаннями і вміннями самостійно їх здобувати; формування пізнавальних інтересів, активності, культури розумової праці; вироблення позитивних мотивів і відповідального ставлення;
 • Формування правової культури, виховання поваги до законів і норм співжиття в суспільстві;
 • Вироблення інтелігентного й відповідального ставлення дітей та молоді до власного здоров’я; розвиток потреби в здоровому способі життя; гармонійне поєднання духовного, фізичного та психічного здоров’я;
 • Співпраця з органами учнівського самоврядування, громадськими організаціями.