АНТИБУЛІНГОВА ПОЛІТИКА

ВСТУП

Основним завданням сучасної школи, що підтверджується й поширюється Міністерством освіти і науки України та Міжнародною організацією ЮНІСЕФ є створення нового освітнього простору, головними засадами якого є створення безпечного навчального середовища, а також  забезпечення прав, свобод та інтересів дітей.  Концепція «Нова українська школа» (НУШ) вимагає реформування існуючого алгоритму розвивальної, корекційної та профілактичної роботи, адже дуже часто в освітніх закладах  постає проблема булінгу та порушення норм поведінки учнями, що не дозволяє в повному обсязі досягти поставлених демократичних орієнтирів.

Мета антибулінгової політики Запорізької суспільно-гуманітарної гімназії №27 – створення безпечного освітнього простору, підтримка сприятливого психологічного клімату в гімназії.

Аналізуючи питання безпечного освітнього середовища було визначено основні завдання антибулінгової політики  в гімназії №27, а саме:

 1. Визначити поняття «булінгу» та його види; виявити чинники, які перешкоджають безпеці учасників освітнього процесу; 
 2. Відпрацювати систему узгоджених поглядів і уявлень здобувачів освіти та їх батьків, педагогів, керівництва на освітнє середовище школи;
 3. Обґрунтувати умови організації безпечного освітнього середовища та вимоги (критерії) до його ефективної організації для кожного учасника освітнього процесу;
 4. Скласти доступний алгоритм реагування та протидії булінгу;
 5. Сформулювати конкретні рекомендації здобувачам освіти та їх батьків, педагогам, керівництву щодо організації безпечного середовища в гімназії.

Антибулінгову політику Запорізької суспільно-гуманітарної гімназії №27 Запорізької міської ради розроблено у відповідності до наступних документів:

Антибулінгова політика є частиною інших політик та спирається на положення таких документів закладу, як Статут, Правила поведінки тощо та відповідає чинному законодавству (стаття 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення).  Антибулінгова політика стосується кожного учасника освітнього процесу гімназії, і базується на таких принципах:

 • будь-які прояви булінгу (цькування) є неприпустимими;
 •  кожен має почуватися захищеним;
 • надання підтримки усім працівникам закладу для створення ними позитивної атмосфери задля попередження булінгу (цькування);
 •  будь-які прояви булінгу будуть розглядатися дуже уважно та серйозно;
 •  постійний моніторинг виконання та регулярний перегляд антибулінгової політики;
 •  успішність виконання антибулінгової політики – це питання кожного у закладі освіти.

Антибулінгова політика Запорізької суспільно-гуманітарної гімназії №27 має наступну структуру:

Розділ І: Булінг та його форми

Розділ ІІ: Реагування та протидія булінгу

Розділ ІІІ: Порядок реагування  на доведені випадки булінгу

Розділ ІV: План заходів із запобігання булінгу(цькування) та будь-яким іншим проявам насилля

Розділ І

БУЛІНГ ТА ЙОГО ФОРМИ

Булінг (знущання, цькування, залякування) – це зарозуміла, образлива поведінка, пов’язана з дисбалансом влади, авторитету або сили. Булінг проявляється в багатьох формах: є вербальна, фізична, соціальна форми булінгу, а також кіберзалякування.

Стаття 1. Вербальний булінг

Словесне знущання або залякування за допомогою образливих слів, яке включає в себе постійні образи, погрози й неповажні коментарі про кого-небудь (про зовнішній вигляд, релігію, етнічну приналежність, інвалідність, особливості стилю одягу і т. п.).

Стаття 2. Фізичний булінг

Фізичне залякування або булінг за допомогою агресивного фізичного залякування полягає в багаторазово повторюваних ударах, стусанах, підніжках, блокуванні, поштовхах і дотиках небажаним і неналежним чином.

Стаття 3. Соціальний булінг

Соціальне залякування або булінг із застосуванням тактики ізоляції припускає, що когось навмисно не допускають до участі в роботі групи, трапеза це за обіднім столом, гра, заняття спортом чи громадська діяльність.

Стаття 4. Кіберзалякування

Кіберзалякування (кібернасильство) або булінг у кіберпросторі полягає у звинуваченні когось з використанням образливих слів, брехні та неправдивих чуток за допомогою електронної пошти, текстових повідомлень і повідомлень у соціальних мережах. Сексистські, расистські та подібні їм повідомлення створюють ворожу атмосферу, навіть якщо не спрямовані безпосередньо на дитину.

Розділ ІІ

РЕАГУВАННЯ ТА ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

Порядок  подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв

про випадки булінгу (цькуванню) в закладі

Загальні питання

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню).

Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники, працівники та педагогічні працівники закладу та інші особи.

Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.

У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 • систематичність (повторюваність) діяння;
 • наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
 • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Подання заяви про випадки булінгу (цькування)

 1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти керівнику закладу.
 2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – Заява).
 3. Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу отримує секретар друкарка, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу.
 4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – особисто керівник закладу або його заступник.
 5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).
 6. Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.
 7. Датою подання заяв є дата їх прийняття.
 8. Розгляд Заяв здійснює керівник закладу з дотриманням конфіденційності.

Відповідальна особа

 1. Відповідальною особою призначається працівник закладу освіти з числа педагогічних працівників.
 2. До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення керівника закладу.
 3. Відповідальна особа призначається наказом керівника закладу.
 4. Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

 1. За результатами розгляду Заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб.
 2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.
 3. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання.
 4. Комісія створюється наказом керівника закладу.
 5. До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші зацікавлені особи.
 6. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.
 7. Якщо Комісія визначила що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник закладу освіти зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.
 8. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.
 9. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.
 10. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).
 11. Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.

Терміни подання та розгляду Заяв

 1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву.
 2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.
 3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування.
 4. За результатами розслідування протягом 1 робочого дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше ніж через 3 робочих дні після створення Комісії.
 5. Керівник закладу зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня.

Процедура/послідовність кроків і реагування на зафіксовані прояви насильницької поведінки щодо учнів/дорослого у школі різними сторонами

Учень або учениця об’єкт булінгу:

 1. Голосно і твердо, дивлячись в обличчя кривднику, каже: «СТОП. Припини (називає неприйнятну дію)». Якщо дія повторюється, тоді крок 2.
 2. Якщо поблизу є дорослий, звернутися до нього з проханням допомогти зупинити ситуацію.
 3. Невідкладно повідомити класного керівника свого класу про випадок, який стався.
 4. Зустрітись зі шкільним психологом стосовно випадку.

Учень або учениця, поведінка якого/якої була зафіксована і класифікована як булінгова:

 1. Миттєво припинити поведінку, яку класифікують насильницькою, в будь-якому прояві до будь-якої дитини та/чи дорослого у школі.
 2. Визнати в розмові з класним керівником вчинене порушення правил поведінки в гімназії.
 3. Слідування плану роботи, розробленому шкільним психологом та іншими спеціалістами, врегулювання власного психологічного стану та психологічного клімату у класі.
 4. Проявляти самоконтроль.

Дитина, яка стала свідком булінгу або акту насильницької поведінки:

 1. Миттєво звернутися до будь-якого дорослого, який перебуває поблизу, з проханням допомогти зупинити ситуацію.
 2. Невідкладно повідомити класного керівника свого класу про випадок, що стався.
 3. Брати участь у загальних подіях класу за участі класного керівника та психолога щодо врегулювання психологічно-емоційного клімату.

Працівник школи (вчитель, класний керівник та ін.), який став свідком булінгу або акту насильницької поведінки повинен:

 1. Миттєво зупинити неприйнятні дії
 2. Невідкладно повідомити класного керівника класу про зафіксований акт насилля, надати детальну інформацію про обставини ситуації
 3. Вжити невідкладних дисциплінарних превентивних заходів: нагадати правила гімназії та наслідки їх порушення.

Класний керівник, який дізнався про випадок булінгу з дитиною свого класу:

 1. Заспокоїти, розрадити, нормалізувати поведінку всіх учасників акту насильницької поведінки.
 2. Визначити, чи цей випадок підпадає під визначення «булінг». Якщо цей акт насильницької поведінки не класифікується як булінг, провести розмову з учасниками події щодо її причин та запобігання такого в майбутньому. Якщо є проявом булінгу – тоді крок 3.
 3. Провести розмову з класом з метою нагадати про Антибулінгову політику гімназії  та неприпустимість булінгу у гімназії.
 4. У той же день повідомити батьків суб’єкта і об’єкта булінгу про ситуацію під час особистої зустрічі.
 5. У той же день повідомити директора гімназії про випадок булінгу у класі.
 6. У той же день повідомити практичного психолога про випадок булінгу у класі.
 7. У той же день зафіксувати випадок булінгу в Журналі щоденного обліку роботи практичного психолога.
 8. У співпраці з психологом, керівником МО класних керівників розробити план індивідуальної роботи з класом для нормалізації психологічного клімату, а також провести індивідуальну роботу з учасниками акту насильницької поведінки.

Батьки дитини, яка поскаржилася на булінгову поведінку щодо неї:

 1. Повідомити класного керівника про скарги дитини і підозри на булінг, переконатися, що у школі зафіксований і мав місце випадок булінгу, про який розказує дитина.
 2. Обговорити скарги дитини на випадок насильницької поведінки щодо неї під час особистої зустрічі з класним керівником і практичним психологом гімназії.
 3. Поговорити з дитиною про неможливість проявів булінгу та насилля в школі та необхідність співпрацювати із практичним психологом та класним керівником до нормалізації психоемоційного стану дитини і психологічного клімату в класі.
 4. Зустрітися з практичним психологом гімназії щодо усунення наслідків булінгу.
 5. У разі рекомендацій практичного психолога звернутися до позашкільного психолога чи психотерапевта. У цьому випадку регулярно повідомляти шкільного психолога про етапи і результати роботи.
 6. Відвідати щонайменше 2 зустрічі з практичним психологом гімназії задля профілактики виникнення в подальшому таких випадків.
 7. Постійно надавати й отримувати від класного керівника зворотний зв’язок щодо емоційного стану дитини.

Батьки дитини, у якої зафіксували булінгову поведінку:

 1. Прийти на зустріч із класним керівником, практичним психологом та отримати детальну інформацію стосовно проявів дитини та обставин ситуації, що склалася.
 2. Поговорити з дитиною про неприпустимість булінгу у школі та необхідність співпрацювати із практичним психологом гімназії та класним керівником до нормалізації психоемоційного стану дитини і психологічного клімату в класі.
 3. Співпрацювати з практичним психологом щодо усунення наслідків булінгу. Відвідати щонайменше 2 зустрічі з практичним психологом гімназії задля профілактики виникнення в подальшому таких випадків.
 4. Звертатися до позашкільного психолога чи психотерапевта за рекомендацією практичного психолога гімназії чи за власним бажанням. У такому разі регулярно повідомляти практичного психолога гімназії про етапи та результати роботи.
 5. Постійно надавати й отримувати від класного керівника зворотний зв’язок щодо емоційного стану дитини.

Кроки шкільного психолога щодо роботи з усіма залученими учасниками булінгу:

 1. У той же день зафіксувати випадок булінгу в Журналі щоденного обліку роботи практичного психолога зі слів класного керівника, дитини – об’єкту/суб’єкту булінгу, батьків, інших сторін учасників випадку булінгу.
 2. У співпраці з класним керівником розробити план індивідуальної роботи з класом для нормалізації психологічного клімату, а також провести індивідуальну роботу з учасниками акту насильницької поведінки.
 3. Провести щонайменше 2 зустрічі з батьками обох сторін конфлікту щодо усунення наслідків та профілактичних заходів.
 4. У разі потреби, рекомендувати батькам звернутися до позашкільного психолога чи психотерапевта. У цьому випадку регулярно підтримувати контакт із позашкільними спеціалістами та обмінюватися інформацією, коригувати план індивідуальною роботи з учасниками акту насильницької поведінки.
 5. Ввести спостереження за всіма учасниками булінгу, акумулювати та аналізувати інформацію від класного керівника, вчителів, батьків тощо до повного відновлення сприятливого психологічного клімату у класі та емоційного стану дітей.

Кроки класного керівника/шкільного психолога щодо роботи зі свідками/пасивними учасниками булінгу:

 1. Провести розмову-нагадування з класом щодо неприпустимості проявів булінгу і насильницької поведінки в школі.
 2. Провести позапланові класні активності, під час яких діти проявляють себе з менш звичних сторін, мають змогу зблизитися та налагодити відносини.

Працівник школи, який зазнав булінгу від учня/групи учнів:

 1. Назвати неприйнятну поведінку «булінгом» і нагадати про недопустимість проявів булінгу в школі.
  1. Повідомити класного керівника про випадок булінгу.
  1. Підтвердити письмово випадок булінгу відповідною заявою.
  1. Повідомити директора школи про цей випадок.


Розділ ІІІ

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ГІМНАЗІЇ

Загальні питання

 1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».
 2. Цей Порядок визначає процедуру реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі.

Реагування на доведені випадки булінгу

 1. На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка кваліфікувала випадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварку, тобто відповідні дії носять систематичний характер, керівник закладу:
  1. повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
  1. забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (далі – Заходи).
 2. Заходи здійснює соціальний педагог у взаємодії з практичним психологом закладу освіти та затверджуються керівником закладу.
 3. З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у практичного психолога і соціального педагога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати телефони довіри.

Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)

Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 1734 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту:

«Стаття 1734. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку».

Розділ ІV

ПЛАН ЗАХОДІВ із ЗАПОБІГАННЯ БУЛІНГУ(ЦЬКУВАННЯ)
ТА БУДЬ-ЯКИМ ІНШИМ ПРОЯВАМ НАСИЛЛЯ

НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ п/пНазва заходуТермін виконанняВідповідальний
Створення  безпечного освітнього середовища
 Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування)ВересеньДіденко Л.П.
 Обговорення та прийняття правил поведінки в групах/класах, оформлення правил у вигляді наочного стендуВересеньКласні керівники, старости класів (8–11 класи)
 Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування)ВересеньПрактичний психолог, Соціальний педагог
 Оновлення тематичного стенду матеріалами з профілактики булінгу та проявів насилляЖовтеньПрактичний психолог, Соціальний педагог  
 Проведення виховних годин для учнів 1-11 класів, що стосуються розвитку емоційного інтелекту, емпатії та співпереживання.Листопад-груденьПрактичний психолог, Соціальний педагог Класні керівники
 Проведення діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів.Грудень (за запитом)Практичний психолог
 Проведення «Години спілкування» для учнів 1-4 класів з питань профілактики булінгу та насилляСіченьПрактичний психолог, Соціальний педагог Класоводи 1-4 класів
 Проведення анкетування серед здобувачів освіти, батьків здобувачів освіти та педагогічного колективу гімназії з метою попередження проявів булінгуЛютийСоціальний педагог  
 Проведення «Години спілкування» для учнів 5-11 класів на теми(за запитом): стереотипи та їх негативний вплив на самовідчуття та поведінку людей;конфлікт: дієві засоби запобігання та подолання конфліктних ситуацій;толерантність;дискримінація: прояви та засоби уникнення;права дитини;дружба та підтримка;комфортне спілкування.Лютий-березеньПрактичний психолог, Соціальний педагог Класні керівники – 5-11 класів
 Аналіз відвідування занять та своєчасне реагування на тривалі пропуски (10 робочих днів підряд без поважної причини).Протягом рокуДіденко Л.П.
 Підготовка звіту про виконання плану заходів із запобігання булінгу(цькування) та будь-яким іншим проявам насилляТравень- червеньДіденко Л.П.
 Консультаційна робота з учасниками освітнього процесуПротягом року (за запитом)Практичний психолог, Соціальний педагог
 Спостереження за поведінкою здобувачів освіти на перервахПротягом рокуПрактичний психолог, Соціальний педагог
 Заходи з розумного пристосування будівлі та приміщень гімназії для забезпечення можливості ними користуватися усім учасникам освітнього процесу без будь-якої дискримінаціїПротягом рокуДиректор
Інформаційно-просвітницькі заходи
 Залучення представників Ювенальної юстиції до проведення профілактичних занять для здобувачів освіти  ВересеньДіденко Л.П.
 Підготовка рекомендацій для усіх категорій здобувачів освіти з профілактику булінгу, кібебулінгу, мобінгуВересеньДіденко Л.П., Практичний психолог, Соціальний педагог
 Проведення Тижню проти булінгуЖовтеньСоціальний педагог
 Підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітямЛистопадДіденко Л.П., Практичний психолог, Соціальний педагог
 Проведення заходів в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»Листопад-ГруденьСоціальний педагог
 Виступ на батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективіГруденьДіденко Л.П., Практичний психолог Соціальний педагог
 Заходи в рамках проведення Правового тижняГруденьДіденко Л.П., Практичний психолог, Соціальний педагог
 Залучення представників Національної поліції до проведення просвітницьких лекцій для здобувачів освіти  СіченьДіденко Л.П.
 Проведення занять з елементами тренінгу для старшокласників з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктівЛютийПрактичний психолог Соціальний педагог
 Заходи в рамках Тижня толерантностіБерезеньУчнівське самоврядування, Класні керівники
 Проведення занять для учнів 1-4 класів на тему «Дружба та підтримка»БерезеньПрактичний психолог, Соціальний педагог
 Перегляд на виховних годинах 5-11 класів відеоматеріалів на тему профілактика насильстваКвітеньПрактичний психолог, Соціальний педагог, Класні керівники 5-11 класів
 Проведення конкурсу дитячих малюнків «Країна дитинства»ТравеньУчнівське самоврядування, Класні керівники 1-11 класів
 Проведення квесту для учнів 5-10 класів «Ліга справедливості»ТравеньСоціальний педагог
 Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьмиПротягом рокуПрактичний психолог
Навчання педагогів
 Оформлення пам’ятки для класних керівників та вчителів-предметників «Булінгу – Ні!»ВересеньПрактичний психолог
 Заняття з елементами тренінгу для педагогічного колективу «Конфлікт. Стратегії поведінки в конфлікті»ЖовтеньПрактичний психолог, Соціальний педагог
 Створення банку рухливих, інтелектуальних та настільних ігор для класних керівниківГруденьСоціальний педагог
 Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу»СіченьПрактичний психолог, Соціальний педагог
 Підготовка порад для педагогів «Соціально-емоційна грамотність»ЛютийСоціальний педагог
 Семінар-практикум для класних керівників «Навички медіації»БерезеньПрактичний психолог, Соціальний педагог
 Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в освітньому середовищі »КвітеньДіденко Л.П.
 Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективуПротягом рокуДіденко Л.П. Практичний психолог, Соціальний педагог
 Консультування класних керівників з проблемних ситуацій.За запитомПрактичний психолог, Соціальний педагог
АНТИБУЛІНГОВА ПОЛІТИКА
Догори