СТРУКТУРА ТА НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Запорізької суспільно-гуманітарної гімназії№27 Запорізької міської ради Запорізької області розроблено відповідно до вимог наступних нормативних документів:

 • Закону України «Про освіту» (розділ V, ст. 41, 42, 48).
 • Закону України «Про повну загальну середню освіту» (Розділ VІ, ст. 42,43).
 • Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.
 • Наказу МОН України від 09.01.2019 №17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти».
 • Наказу МОН України від 30.11.2020 № 1480 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти».
 •  Методик оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти під час інституційного аудиту, затверджених наказом Державної служби якості освіти України від 09.01.2020 №01-11/1 (зі змінами від 27.08.2020 №01-11/42).
 • Рекомендацій до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти «Абетка для директора» (2020рік).

ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ

В ПОЛОЖЕННІ

         Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Безпечне освітнє середовище – сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпеки харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також унеможливлюють вживання на території закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин.

Вимога – це норми, правила, яким хто,  що-небудь повинні підлягати.

Здобувачі освіти – вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, інші особи, які здобувають освіту забудь-яким видом та формою здобуття освіти.

Індикатор – показник, що відображає хід процесу або стан об’єкту спостереження, його якісні або кількісні характеристики у формі, зручнійдля сприйняття людиною.

Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Інноваційна діяльність  — вид діяльності, пов’язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.

Критерій – це підстава для оцінки, визначення або класифікації чогось; мірило.

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

Моніторинг якості освіти – система послідовних і систематичних заходів, що здійснюється з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

Освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті.

Освітня програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

Освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей.

Освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їх потреб і можливостей.

Педагогічна діяльність – інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток

здобувачів освіти з урахуванням їх потреб і можливостей.

Педагогічна діяльність – інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей.

Процес управління – діяльність об’єднаних суб’єктів управління, спрямована на досягнення певної мети шляхом виконання певних функцій , із застосуванням відповідних методів та дотримання принципів управління.

Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів.

Формувальне оцінювання – оцінювання, яке допомагає відстежувати особистісний розвиток здобувачів освіти і хід опановування ними навчального досвіду як основи компетентності, вибудовувати індивідуальну траєкторію особистості.

Якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг.

Якість освітньої діяльності – рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг.

Інші ключові терміни вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про освіту».

Мета розбудови та функціонування системи якості освіти – постійне та послідовне підвищення якості освіти, своєчасне та оперативне внесення змін у стратегію розвитку гімназії,  забезпечення прозорості та відкритості результатів освітньої діяльності.

Внутрішня система забезпечення якості в закладі включає:

 • стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів
  освіти;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання
  педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання
  управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу в тому числі і для самостійної роботи здобувачів освіти за умов дистанційного навчання з використанням відповідних технологій;
 •  забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
  управління закладом освіти;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами
  або документами закладу освіти (вивчення й оцінка діяльності гімназії. проведення само оцінювання, звітування та планування подальшої діяльності.)

Критерії ефективності функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

 • Досягнення здобувачів освіти, показники результатів їх навчання.
 • Відповідність показників успішності здобувачів освіти
  результатам їх навчання на кожному рівні повної загальної
  середньої освіти під час державної підсумкової атестації,
  зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників.
 • Показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних
  ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

СТРУКТУРА ТА НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Догори